رویکردهای نظارتی

ارزیابی فرآیندی

تضمین کیفیت دانشگاه از طریق انجام درست و شایسته فرایندهای اداری و علمی ممکن می شود؛ به همین دلیل بخش دیگری از فعالیتهای دفتر ارزیابی، نظارت و تضمین کیفیت دانشگاه شهید چمران اهواز بر بررسی و تحلیل نظام مند و دقیق فرایندهای دانشگاه متمرکز خواهد بود. هدف از این فعالیت شناسایی فرایندهای دانشگاه و تحلیل دقیق آنها با همکاری متخصصان درون دانشگاهی و ارائه راهکار برای اصلاح و بهبود آنهاست. در این راستا ابتدا فرایندهای کلیدی دانشگاه شناسایی و معرفی خواهند شد و سپس با گردآوری اطلاعات میدانی تحلیل و بررسی خواهند شد. شرح فعالیتهای دفتردر این بخش در جدول زیر آمده است.

نوع فعالیت

شرح فعالیت

زمان پیشنهادی شروع فعالیت

زمان پیشنهادی خاتمه فعالیت

تکمیل گزارش

نتیجه

 

 

 

ارزیابی

فرایندها

مکاتبه در خصوص نصب شرح وظایف در محل مناسب و تنظیم یک قالب پیشنهادی

97/08/09

97/08/12

 

 

شناسایی فرایندهای دارای اولویت

97/08/09

97/08/30

 

 

مطالعه فرایندی انتخاب شده

97/09/01

97/10/01

 

 

تحلیل اطلاعات گردآوری شده در کارگروه مربوطه

97/09/10

97/11/01

 

 

جمع بندی و ارائه گزارش نهایی

97/11/10

97/11/15

 

 

شروع شناسایی اولویت های جدید

97/11/15