کارکنان اداره آمار

رئیس اداره آمار : پریسا مزارعیان                                       تلفن داخلی: 2178

کارشناس اداره آمار: عبدالله حسینی                                      تلفن داخلی: 2179