شورای نظارت و ارزیابی

شرح وظایف

ترکیب:

 1. رئیس موسسه (رئیس شورا)
 2. معاونان موسسه (یکی از معاونان آموزشی یا پژوهشی و یا فناوری به عنوان نائب رئیس شورا با انتخاب رئیس)
 3. مدیر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت موسسه (دبیر شورا)
 4. 3 تا 5 نفر ازاعضای هیات علمی صاحب نظر و دارای تجربه مرتبط

تبصره 1- اعضای حقیقی شورا با پیشنهاد مدیر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت موسسه و حکم رئیس موسسه منصوب می شوند و مدت عضویت آن ها دو سال و انتصاب مجدد آنها بلامانع است.

تبصره 2 – شورا می تواند حسب مورد و در صورت لزوم از اشخاص مطلع و ذی صلاح بدون حق رای برای شرکت در جلسات دعوت نماید.

 

رسمیت جلسات و مصوبات شورا:

 1. جلسات شورا با حضور حداقل دو سوم اعضاء و به شرط حضور رئیس یا نائب رئیس شورا رسمیت می یابد.
 2. مصوبات شورا با آرای بیش از نصف اعضای حاضر، معتبر و با ابلاغ رئیس موسسه لازم الاجرا است.
 3. شورا حداقل یکبار در ماه تشکیل جلسه می دهد و در صورت لزوم با درخواست مدیر و موافقت رئیس موسسه جلسه فوق العاده تشکیل می شود.

تبصره 3 : ابلاغ، پیگیری و ارائه گزارش از میزان تحقق اجرای مصوبات شورا به عهده دبیر شورا است.

تبصره 4 : دبیر شورا، مسئولیت بررسی درخواست ها، اولویت بندی موضوعات، تهیه برنامه زمانی برای تشکیل جلسات شورا، هماهنگی گروه های تخصصی، تنظیم دستور جلسات با هماهنگی رئیس شورا، ابلاغ مصوبات و ثبت و ضبط سوابق مربوز را بر عهده دارد.

 

وظایف و اختیارات شورا

وظایف و اختیارات شورا در موسسه های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری

 1. هدایت و راهبری فعالیت های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت و ارائه پیشنهادها به رئیس موسسه
 2. بررسی و تصویب طرح های پیشنهادی مربوط به نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت موسسه
 3. ارائه پیشنهادات لازم در زمینه فراهم آوردن منابع و امکانات مناسب برای انجام بهینه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت به رئیس موسسه
 4. تنظیم و تصویب دستورالعمل های داخلی مرتبط با اجرای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت موسسه
 5. گزارش های نظارت و ارزیابی معاونت ها، دانشکده ها، واحدها و گروه های کاری موسسه و ارائه آن به بخش های مربوط به منظور تغییر، اصلاح و تدوین برنامه های بهبود کیفیت
 6. بررسی و ارزیابی طرح ها و سیاست های راهبردی، توسعه رشته ها، جذب هیات علمی و نیروی انسانی، پذیرش و تعیین ظرفیت دانشجو، ایجاد و گسترش گروه های آموزشی و ارتقای سطح واحد های موسسه برای طرح و تصویب نهایی در شورای موسسه (شورای دانشگاه)