ارزیابی برنامه های مصوب

توسط مشاور محترم رئیس دانشگاه جناب آقای دکتر غفوری به صورت دوره ای در دست تهیه می باشد.