بستن

سامانه ها

بستن close

شورای نظارت و ارزیابی

معرفی اعضای شورای نظارت و ارزیابی

اعضای شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

 

عنوان نام و نام خانوادگی تلفن تماس (داخلی) پست الکترونیکی سمت در شورا            
رئیس دانشگاه دکتر علی محمد آخوندعلی 2000   رئیس شورا
معاون آموزشی دکتر رحیم پیغان 2009   عضو شورا
معاون پژوهشی دکتر علیرضا کیاست 2124   عضو شورا
معاون دانشجویی دکترمحمد بهبهانی 5400   عضو شورا
معاون فرهنگی دکتر غلامحسین مکتبی 5500   عضو شورا
معاون پشتیبانی دکتر سعید شاکریان 2006   عضو شورا
مدیر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه دکتر حمید فرهادی راد 2014   دبیر شورا
عضو حقیقی دکتر سید محمد شرفی 3223   عضو شورا
عضو حقیقی دکتر اسماعیل مظاهری 4668   عضو شورا
عضو حقیقی دکتر مهدی اسفندیاری 5674   عضو شورا

 

کارگروه ارزیابی تخصصی آموزشی

نام و نام خانوادگی تلفن تماس (داخلی) پست الکترونیکی سمت در کارگروه
دکتر حمید فرهادی راد 2014 h.farhadirad@scu.ac.ir رئیس کارگروه
دکتر شهرام جلیلیان 5914 jalilianshahram@yahoo.com عضو کارگروه
دکتر عبدالله پارسا 4663 abd.parsa@scu.ac.ir عضو کارگروه
خانم نسرین خیامی 2071   عضو کارگروه
خانم پریسا مزارعیان 2178 mazareian.p@scu.ac.ir دبیر کارگروه

 

کارگروه ارزیابی تخصصی پژوهش وفناوری

نام و نام خانوادگی تلفن تماس (داخلی) پست الکترونیکی سمت در کارگروه
دکتر حمید فرهادی راد 2014 h.farhadirad@scu.ac.ir رئیس کارگروه
دکتر عبدالرحیم حاجی حاجیکلائی 4071 m.kolahi@scu.ac.ir عضو کارگروه
دکتر علی رضا کیاست 2135 akiasat@scu.ac.ir عضو کارگروه
دکتر مهرداد نامداری 3746 namdari@scu.ac.ir عضو کارگروه
خانم زهرا گودرزی 2139 goudarzi@scu.ac.ir عضو کارگروه
خانم پریسا مزارعیان 2178 mazareian.p@scu.ac.ir دبیر کارگروه

 

کارگروه ارزیابی تخصصی اداری مالی و پشتیبانی

نام و نام خانوادگی تلفن تماس (داخلی) پست الکترونیکی سمت در کارگروه
دکتر حمید فرهادی راد 2014 h.farhadirad@scu.ac.ir رئیس کارگروه
دکتر مجید نبی پور 3045 m.nabipour@scu.ac.ir عضو کارگروه
دکتر صالح اسماعیل زاده 2251 s_esmaeilzadeh@scu.ac.ir عضو کارگروه
خانم زهرا خمیسی 2272   عضو کارگروه
خانم شیوا احمدزاده 2281   عضو کارگروه
آقای قاسم نجفی کاج آباد 2014 gh.najafi@scu.ac.ir دبیر کارگروه

 

کارگروه ارزیابی تخصصی دانشجویی، فرهنگی

نام و نام خانوادگی تلفن تماس (داخلی) پست الکترونیکی سمت در کارگروه
دکتر حمید فرهادی راد 2014 h.farhadirad@scu.ac.ir رئیس کارگروه
دکتر بابک محمدیان 5402 mohammadb@scu.ac.ir عضو کارگروه
دکتر علی یاری 5501 aliyari1974@gmail.com عضو کارگروه
خانم سارا چراغی 5504 cheraghi.s@scu.ac.ir عضو کارگروه
آقای قاسم نجفی کاج آباد 2014 gh.najafi@scu.ac.ir دبیر کارگروه