بستن

شورای نظارت و ارزیابی

معرفی اعضای شورای نظارت و ارزیابی

اعضای شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

عنوان نام و نام خانوادگی تلفن تماس (داخلی) پست الکترونیکی سمت در شورا            
رئیس دانشگاه دکتر غلامحسین خواجه 2000 gh.khadjeh@scu.ac.ir رئیس شورا
معاون آموزشی دکتر علی رضا جلیلی فر 2009 a.jalilifar@scu.ac.ir عضو شورا
معاون پژوهشی دکتر علی حقیقی 2124 a.haghighi@scu.ac.ir عضو شورا
معاون دانشجویی دکتر علی رضا قدردان مشهدی 5400 a.mashhadi@scu.ac.ir عضو شورا
معاون فرهنگی دکاتر عبدالرحیم هوشمند 5500 hooshmand_a@scu.ac.ir عضو شورا
معاون اداری مالی دکتر امین رضا نقره آبادی 2006 noghrehabadi@scu.ac.ir عضو شورا
معاون طرح و توسعه دکتر حمیدرضا غفوری 2244 ghafouri_h@scu.ac.ir عضو شورا
مدیر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت    دانشگاه دکتر حمید فرهادی راد 2014 h.farhadirad@scu.ac.ir دبیر شورا
دبیر هیات نظارت، ارزیابی و تضمین  کیفیت استان دکتر محمدرضا زادکرمی 2015 zadkarami@scu.ac.ir عضو شورا
عضو حقیقی دکتر محمود کاشفی پور دزفولی 3223 kashefipour@scu.ac.ir عضو شورا
عضو حقیقی دکتر یدالله مهرعلیزاده 4668 mehralizadeh_y@scu.ac.ir عضو شورا
عضو حقیقی دکتر ابراهیم حاجی دولو 5674 hajidae@scu.ac.ir عضو شورا

 

کارگروه ارزیابی تخصصی آموزشی

نام و نام خانوادگی تلفن تماس (داخلی) پست الکترونیکی سمت در کارگروه
دکتر حمید فرهادی راد 2014 h.farhadirad@scu.ac.ir رئیس کارگروه
دکتر شهرام جلیلیان 5914 jalilianshahram@yahoo.com عضو کارگروه
دکتر عبدالله پارسا 4663 abd.parsa@scu.ac.ir عضو کارگروه
خانم نسرین خیامی 2071   عضو کارگروه
خانم پریسا مزارعیان 2178 mazareian.p@scu.ac.ir دبیر کارگروه

 

کارگروه ارزیابی تخصصی پژوهش وفناوری

نام و نام خانوادگی تلفن تماس (داخلی) پست الکترونیکی سمت در کارگروه
دکتر حمید فرهادی راد 2014 h.farhadirad@scu.ac.ir رئیس کارگروه
دکتر عبدالرحیم حاجی حاجیکلائی 4071 m.kolahi@scu.ac.ir عضو کارگروه
دکتر علی رضا کیاست 2135 akiasat@scu.ac.ir عضو کارگروه
دکتر مهرداد نامداری 3746 namdari@scu.ac.ir عضو کارگروه
خانم زهرا گودرزی 2139 goudarzi@scu.ac.ir عضو کارگروه
خانم پریسا مزارعیان 2178 mazareian.p@scu.ac.ir دبیر کارگروه

 

کارگروه ارزیابی تخصصی اداری مالی و پشتیبانی

نام و نام خانوادگی تلفن تماس (داخلی) پست الکترونیکی سمت در کارگروه
دکتر حمید فرهادی راد 2014 h.farhadirad@scu.ac.ir رئیس کارگروه
دکتر مجید نبی پور 3045 m.nabipour@scu.ac.ir عضو کارگروه
دکتر صالح اسماعیل زاده 2251 s_esmaeilzadeh@scu.ac.ir عضو کارگروه
خانم زهرا خمیسی 2272   عضو کارگروه
خانم شیوا احمدزاده 2281   عضو کارگروه
آقای قاسم نجفی کاج آباد 2014 gh.najafi@scu.ac.ir دبیر کارگروه

 

کارگروه ارزیابی تخصصی دانشجویی، فرهنگی

نام و نام خانوادگی تلفن تماس (داخلی) پست الکترونیکی سمت در کارگروه
دکتر حمید فرهادی راد 2014 h.farhadirad@scu.ac.ir رئیس کارگروه
دکتر بابک محمدیان 5402 mohammadb@scu.ac.ir عضو کارگروه
دکتر علی یاری 5501 aliyari1974@gmail.com عضو کارگروه
خانم سارا چراغی 5504 cheraghi.s@scu.ac.ir عضو کارگروه
آقای قاسم نجفی کاج آباد 2014 gh.najafi@scu.ac.ir دبیر کارگروه