نظرسنجی دانشجوئی از فعالیتهای معاونت دانشجوئی و معاونت فرهنگی اجتماعی