ساختار

رئیس میز : جناب آقای دکتر غلام حسین خواجه

 

نایب رئیس میز: جناب آقای دکتر حمیدرضا غفوری

 

دبیر علمی میز: جناب آقای دکتر حمید فرهادی راد