قوانین بالادستی

قوانین بالادستی

اسناد
عنوان توضیح دانلود
نحوه محاسبه شاخصهای آماری - موسسه پژوهش دانلود (463.5k)
مرکز پژوهشها - شاخص های ارزیابی آموزش عالی دانلود (5,249.1k)
شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری دانلود (3,160.6k)