رویکردهای نظارتی

موسسه ای

تضمین کیفیت دانشگاه برایند کیفیت دانشکده ها و موسسات آن است زیرا وظایف اصلی دانشگاه از جمله آموزش، پژوش، ارتباط با جامعه عمدتاً در دانشکده ها و موسسات پژوهشی وابسته به دانشگاه عملی میشوند. یکی از ارکان اصلی هدایت این بخشها داشتن اطلاعات دقیق و سپس برنامه ریزی برای استفاده از ظرفیتهای موجود می باشد که در اینصورت می توان در راستای کیفیت روز افزون موسسه اقدام نمود. بر همین اساس دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه در بخشی از فعالیتهای خود، ارزیابی موسسه ای را در دستور کار خود قرار داده است. اهداف اصلی طرح بدین شرح است: 1- تشکیل بانک اطلاعاتی قابل اطمینان در دانشکده ها، 2- اشراف دقیق و مستند مدیران دانشکده بر وضعیت موجود و 3- فراهم کردن زمینه های ارزیابی دانشکده ها. برنامه عملیاتی دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه  برای ارزیابی موسسه ای به شرح زیر می باشد. 

نوع فعالیت

شرح فعالیت

زمان پیشنهادی شروع فعالیت

زمان پیشنهادی خاتمه فعالیت

تکمیل گزارش

نتیجه

 

 

 

 

 

ارزیابی دانشکده ها و واحدهای دانشگاه

تهیه و تنظیم پیش نویس اطلاعات و شاخص های ارزیابی دانشکده ها و موسسات آموزشی

--

انجام گرفته

 

 

ارسال پیش نویس به دانشکده ها به منظور ارائه نظرات و پیشنهادات

97/07/23

97/07/30

 

 

جمع آوری و تجمیع پرسشنامه های گردآوری شده

97/07/24

97/08/13

 

 

اعمال نظرات و پیشنهادهای روسای دانشکده در جداول

97/08/14

97/08/19

 

 

ارسال جمعبندی نظرات روسای دانشکده برای اعضای شورای نظارت به همراه جداول پیشنهادی

97/08/19

97/08/19

 

 

طرح جداول ارزیابی دانشکده ها در شورای تضمین کیفیت دانشگاه

97/08/20

97/08/20

 

 

اعمال نظرات مصوب شورای نظارت در فرمهای ارزیابی دانشکده ها

97/08/21

97/08/23

 

 

ارسال شاخصهای تصویب شده به دانشکده ها (برای ثبت اطلاعات)

97/08/24

97/08/26

 

 

برگزاری جلسه توجیهی چگونگی تکمیل فرمها برای کارشناسان دانشکده (در صورت نیاز)

97/08/27

97/08/30

 

 

پیگیری تکمیل و تشکیل فرم اطلاعات دانشکده ها و دریافت نسخ تکمیل شده

97/08/25

97/09/30

 

 

تشکیل گروه های بازدید از دانشکده ها، هماهنگی با اعضای گروه، آماده سازی اولیه ابلاغ حکم بازدید

97/09/25

97/10/02

 

 

تنظیم برنامه زمانبندی بازدید، هماهنگی با دانشکده، صدور احکام گروه بازدید کننده، آماده سازی اطلاعات دانشکده برای گروه بازدید کننده

97/08/15

97/10/02

 

 

گردآوری نتایج میدانی بازدید کنندگان و جمع بندی نظرات

97/10/02

97/11/30

 

 

دریافت نتایج و گزارشات گروه بازدید کننده و انعکاس آنها در فرمها

97/10/02

97/11/30

 

 

تحلیل اطلاعات جمع اوری شده(مقایسه، شناسایی نقاط قوت و ضعف)

97/10/20

97/12/05

 

 

تهیه گزارش و انعکاس نظرات کارگروه­های تخصصی به دانشکده ها و معاونتها

97/12/05

97/12/29

 

 

تهیه گزارش اولیه و طرح در شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

98/01/05

98/02/31

 

 

تنظیم گزارش نهایی ارزیابی دانشکده ها و گروه­ها به رئیس دانشگاه

98/02/31

98/04/15