رویکردهای نظارتی

ارزیابی برنامه ای

یکی از کلیدی ترین ابزارهای تضمین کیفیت در دانشگاه ها داشتن برنامه های مناسب و گام برداشتن بر اساس آنها می باشد. بر همین اساس مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه قصد دارد برنامه تفصیلی دانشکده ها و معاونت های دانشگاه را تحلیل نماید. هدف اصلی ارزیابی برنامه ای اطمینان از داشتن برنامه، سازگاری آن با برنامه راهبردی دانشگاه و ارزیابی واحدها بر اساس شاخص های کلیدی عملکرد که در برنامه های مذکور پیش بینی شده است می باشد. گام های اجرایی ارزیابی برنامه ای در دانشگاه مطابق جدول زیر انجام خواهد شد.

نوع فعالیت

شرح فعالیت

زمان پیشنهادی شروع فعالیت

زمان پیشنهادی خاتمه فعالیت

تکمیل گزارش

نتیجه

 

 

 

 

 

 

 

ارزیابی برنامه ها

ارسال نامه به معاونین و روسای دانشکده­ها جهت ارائه برنامه تفضیلی 2 ساله حوزه خود مبتنی بر برنامه راهبردی دانشگاه

--

97/08/05

 

 

پیگیری و گردآوری برنامه های دو ساله واحدها، معاونتها و دانشکدهها

97/09/01

97/10/05

 

 

بررسی و تطبیق برنامه تفصیلی (واحدها) دریافتی با برنامه راهبردی دانشگاه

97/09/02

97/10/26

 

 

تنظیم جداول گزارش  پیشرفت فعالیتهای معاونتها و دانشکدهها بر اساس برنامه تفصیلی

97/09/15

97/10/30

 

 

مکاتبه در خصوص گردآوری عملکرد سه ماهه یا ترمی هر واحد و تکمیل جداول پیشرفت کار

97/10/30

97/11/07

 

 

گردآوری عملکرد سه ماهه معاونتها و ترمی دانشکده­ها مبتنی بر برنامه های اعلام شده

97/10/30

97/11/30

 

 

مقایسه عملکردهای گردآوری شده هر واحد با برنامه دو ساله اعلام شده

97/10/30

98/02/05

 

 

تحلیل عملکرد دانشکده ها و معاونت ها مبتنی بر شاخص ها در کارگروه های تخصصی شورا و ارائه پیشنهاد از سوی اعضاء

98/01/15

98/02/05

 

 

انعکاس موفقیت­ها و پیشرفت­ها و گزارشات به دانشکده­ها و معاونت­ها

98/02/05

98/02/10

 

 

گردآوری نظرات معاونت­ها و دانشکده ها در خصوص گزارشات تهیه شده

98/02/13

98/02/20

 

 

اعمال نظرات و رفع اشکالات احتمالی وصولی و آماده سازی نهایی گزارشات و طرح در شورای نظارت

98/02/20

98/02/31

 

 

تنظیم گزارش نهایی ارزیابی برنامه ای معاونت­ها و دانشکده ها و ارسال برای رئیس دانشگاه

98/02/31

98/04/15