دفترچه تلفن

ارتباط با ما

آدرس مدیریت: ساختمان مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز، طبقه دوم ، حوزه مدیریت، اتاق های 68 و 74

تلفن دفتر مدیریت نظارت و ارزیابی  : 33226513

داخلی مدیر نظارت: (دکتر فرهادی 2005)

رپیس گروه نظارت: (دکتر نجفی 1640)

تلفن های اداره آمار:

داخلی رئیس اداره: (خانم مزارعیان 2179)

داخلی کارشناس: ( آقای حسینی 2179)