دفترچه تلفن

ارتباط با ما

آدرس مدیریت: ساختمان مرکزی دانشگاه شهید چران اهواز، طبقه دوم ، حوزه مدیریت، اتاق های 68 و 74

تلفن دفتر مدیریت نظارت و ارزیابی  : 33330925

داخلی مدیر نظارت: 2005

رپیس گروه نظارت: 2014

تلفن های اداره آمار:

داخلی رئیس اداره: 2178

داخلی کارشناس: 2179