بستن

برنامه های مصوب

برنامه های مصوب دانشکده ها

دانشکده ها

اسناد
عنوان توضیح دانلود
دانشکده هنر دانلود (1,266.7k)
دانشکده مهندسی دانلود (1,530.2k)
دانشکده مهندسی علوم آب دانلود (1,350.2k)
دانشکده کشاورزی دانلود (1,526.8k)
دانشکده علوم دانلود (1,361.6k)
دانشکده علوم ورزشی دانلود (1,395.1k)
دانشکده علوم زمین دانلود (1,319.5k)
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر دانلود (1,356.8k)
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانلود (1,446.9k)
دانشکده دامپزشکی دانلود (1,457.5k)
دانشکده باستان شناسی دانلود (1,651.3k)
دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانلود (1,412.8k)
دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانلود (1,523.4k)
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانلود (1,522.4k)

برنامه های مصوب معاونت ها

در دست تهیه می باشد.