مدیر فعلی

 

دکتر حمید فرهادی راد

مرتبه علمی: استادیار

مدرک تحصیلی: دکترای مدیریت آموزشی

محل اخذ مدرک تحصیلی: دانشگاه تهران

تاریخ شروع دوره مدیریت: 1397/01/22