شورای مدیران معاونت آموزشی

اعضای شورای مدیران حوزه معاونت اموزشی دانشگاه عبارتند از :

- معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

- مدیر خدمات آموزشی دانشگاه

- مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه

- رئیس گروه برنامه ریزی آموزشی دانشگاه

- رئیس گروه امور استعدادهای درخشان دانشگاه

- رئیس گروه آموزشهای آزاد و مجازی دانشگاه