مسئول دفتر معاونت

نام و نام خانوادگی:  سید محمد امین بزرگ پور

 

  شرح وظایف:

  پاسخگویی به ارباب رجوع  دفتر معاونت

  هماهنگی جلسات معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

  پیگیری نامه های ارجاعی

  انجام وظایف محوله با نظر معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

  دریافت مکاتبات مرتبط با حوزه و دفتر معاونت آموزشی و ارجاع آنها با نظر معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی  به مدیران مربوطه،

  رابط خبری حوزه معاونت آموزشی با روابط عمومی

 

  تلفن مستقیم: 33332043 (061)

  دور نگار: 33337200 (061)

  تلفن داخلی: 2009