معاونین پیشین آموزشی و تحصیلات تکمیلی

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

دکتر رضا بهین

2

دکتر محمد حسن مهدوی اردبیلی

۳

دکتر محمد جعفر پاک سرشت

۴

دکتر خسرو نادران طحان

۵

دکتر عزیزالله بهشتی

۶

دکتر جواد میدانی

۷

دکتر مرتضی زرگر شوشتری

8

دکتر قاسم حیدری نژاد

9

دکتر بهرام علیزاده

10

دکتر محمد رعایایی اردکانی

11

دکتر حمدالله صالحی

12

دکتر محمد علی فیروزی

13

دکتر علیرضا زراسوندی

14

دکتر سید محمود کاشفی پور

15

دکتر عبدالله پارسا