آشنایی با حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 

یکی از وظایف اساسی و اصلی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی انجام فعالیت های علمی و ارائه خدمات آموزشی به دانشجویان رشته های مختلف علوم و فنون می باشد و اهمیت و اولویت این فعالیت نسبت به سایر فعالیت های دانشگاه، امری مبرهن و آشکار است.

حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی جهت انجام دادن امور آموزشی دانشگاه دارای تشکیلات و واحدهای سازمانی تابعه ای به شرح زیر  می باشد:

* مدیریت خدمات آموزشی

* مدیریت تحصیلات تکمیلی

* گروه برنامه ریزی و ارزیابی آموزشی

* گروه استعدادهای درخشان

* گروه آموزش های آزاد
* پردیس دانشگاهی

* لازم به ذکر می باشد که گروه معارف و فرهنگ اسلامی نیز زیر نظر معاونت آموزشی دانشگاه مشغول به فعالیت می باشد.