اعضای هیات علمی

 

نوع خدمت در دسترس

مسیر دسترسی به خدمت

اداره مربوط و اطلاعات تماس

ثبت نمرات دانشجویان

پاسخگویی به اعتراضات به نمرات

http://reg.scu.ac.ir

سامانه سما

33330011-19 (061)

داخلی 2073-2072

مدیریت خدمات آموزشی – مرکز کامپیوتر

مشاهده نتایج ارزشیابی

http://reg.scu.ac.ir

سامانه سما

33330011-19  (061)

داخلی 2109

گروه برنامه ریزی و ارزیابی آموزشی