شرح وظایف معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 • اداره کلیه امور آموزشی دانشگاه.
 • مطالعه و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل آموزشی با کمک مسئولان ذیربط.
 • نظارت بر اجرای مقررات و آیین نامه های آموزشی از طریق مدیریت نظارت و ارزیابی دانشگاه.
 • تدوین و پیشنهاد اصول اجرائی امور آموزش.
 • نظارت بر حسن اجرای وظایف واحدهای تابعه.
 • نظارت بر تنظیم دستور جلسات شورای آموزشی و شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه.
 • برنامه ریزی امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی با همکاری واحدهای ذیربط.
 • نظارت بر حسن اجرای برنامه ها و فعالیتهای آموزشی و دوره های تخصصی هر دانشکده و ارزیابی آن و ارائه گزارش لازم به هیات رئیسه.
 • ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان و انعکاس آن به ریاست دانشگاه و اعلام نتیجه ارزیابی به اعضای هیات علمی.
 • انجام امور مربوط به بورسیه ها، فرصت های مطالعاتی و سفرهای علمی و نظارت بر امور تحصیلی آنها با همکاری معاونت آموزشی و پژوهشی.
 • توزیع و تخصیص بورس هایی که به اعضای هیات علمی و دانش آموختگان ممتاز تعلق می گیرد.
 • اجرای دوره های کوتاه مدت آموزشی و تخصصی.
 • برنامه ریزی گسترش دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه.
 • اداره کلیه امور آموزشی دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاه.
 • نظارت بر اجرای مقررات آموزشی دوره های تحصیلات تکمیلی.