شورای پردیس دانشگاهی

 

اعضای شورای پردیس دانشگاهی عبارتند از :

- رئیس دانشگاه

- معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

- معاون اداری و مالی دانشگاه
- مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه

- رئیس پردیس دانشگاهی