برگزاری جلسه مجمع عمومی شورای صنفی کارکنان دانشگاه شهید چمران

برگزاری جلسه مجمع عمومی شورای صنفی کارکنان دانشگاه شهید چمران


برگزاری جلسه مجمع عمومی شورای صنفی کارکنان دانشگاه شهید چمران

 

اولین جلسه مجمع عمومی شورای صنفی کارکنان دانشگاه شهید چمران اهواز در سال ۱۴۰۱ مورخ 29فروردین 1401 در سالن آمفی تئاتر دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه با حضور 25نفر از اعضای محترم برگزار شد.

 در این جلسه سید سعید موسوی رئیس مجمع ضمن تشکر از حضور اکثر اعضا در این جلسه خواستار مشارکت بیشتر و همکاری تمامی اعضا در فعال کردن کمیسیونهای تخصصی شد.

 

در این جلسه اولویتهای مسائل و مشکلات کارکنان جهت ارجاع به شورای مرکزی برای پیگیری مشخص شد.

ضمنا در ابتدای جلسه مهناز مکفی رئیس شورای مرکزی صنفی کارکنان به ارائه گزارش عملکرد چند ماهه گذشته و موارد مطرح شده در جلسات متعدد با مسئولین دانشگاه پرداخت.