اساسنامه شورای صنفی کارکنان دانشگاه شهید چمران اهواز

اساسنامه شورای صنفی کارکنان دانشگاه شهید چمران اهواز