اساسنامه شورای صنفی

بسمه تعالی

اساسنامه شورای صنفی کارکنان دانشگاه شهید چمران اهواز

کارکنان دانشگاه شهید چمران اهواز به تاسی از آیات شریفه و امر شوری بینهم و وشاورهم فی الامر  و لزوم ایجاد ساختار مشارکت به منظور ارتقاء سطح همکاری کارکنان بر مدیریت دانشگاه پیگیری لازم برای تحقق قوانین و ایجاد فضای مناسب برای فعالیت های موثر، حفظ حرمت و شان کارکنان در دانشگاه، انعکاس مشکلات کارکنان، تقویت تعامل و همدلی بین کارکنان و مسئولین دانشگاه، تلاش برای ارتقاء منزلت و جایگاه اجتماعی، علمی، فرهنگی، اقتصادی و معیشتی کارکنان اقدام به تشکیل شورایی به نام شورای صنفی کارکنان دانشگاه شهید چمران اهواز می نماید.

دانلود اساسنامه شورای صنفی کارکنان دانشگاه شهید چمران اهواز