دبیر اجرایی شورا

نام و نام خانوادگی : 

آخرین مدرک تحصیلی : 

شماره تماس داخلی : 

شرح وظایف :