صورت جلسات شورای صنفی

صورتجلسه شورای عمومی - شورای صنفی  کارکنان دانشگاه شهید چمران اهواز( دومین دوره)

  1.  در تاریخ 1397/09/24

  2. در تاریخ

  3. در تاریخ

صورتجلسه کمسیون ها- شورای صنفی  کارکنان دانشگاه شهید چمران اهواز

  1.  در تاریخ

  2. در تاریخ

  3. در تاریخ

صورتجلسه شورای مرکزی -شورای صنفی  کارکنان دانشگاه شهید چمران اهواز

  1.  در تاریخ

  2. در تاریخ

  3. در تاریخ

  4.