اعضای شورای صنفی

اعضای شورای مرکزی (دوره دوم)

         محمدرضا عزیزی

 

                            مهناز مکفی

 

                            الهام فرهادی راد

 

                            زهرا خدایی

 

                            داریوش حسام پور

 

        بابک محمودی

 

                            بهاره افتخار (از بهمن 98 خانم مهسا یزدانی) بعنوان دبیر اجرایی شورا

 

 

اعضای هیات رئیسه (دوره دوم)

                            سعید عطایی

 

                            داوود موسوی

 

                            سید سعید موسوی

 

                            خانم برون