ارتباط با شورای صنفی کارکنان دانشگاه

دبیرخانه شورای صنفی

پست الکترونیک:

شماره تماس:

شورای مرکزی :

پست الکترونیک:

شماره تماس:

هئیت رئیسه شورای عمومی

پست الکترونیک:

شماره تماس: