شرح وظایف مدیریت حقوقی ، قراردادها و پاسخگویی به شکایات

 

 • انجام امور مربوط به قراردادهای دانشگاه با هماهنگی مسئولین ذیربط.
 • نظارت بر نحوه عقد قراردادهای منعقده بین دانشگاه و اشخاص حقیقی یا حقوقی و تنظیم متن قراردادهای منعقده برای واحدهای مختلف.
 • نظارت بر حسن اجرای مفاد حقوقی مندرج در متن قرارداها.
 • حضور در جلسات دادگاه در مورد پرونده های مرتبط با دانشگاه و استماع اظهارات، رد یا قبول آن از نظر مسائل حقوقی.
 • مطالعه و بررسی قوانین و مقررات و ارائه پیشنهادات به منظور برقرار نمودن رویه واحد حقوقی.
 • پیگیری مسائل حقوقی و پرونده های ارجاعی در دادگاهها، دیوان عدالت اداری تا حصول نتیجه.
 • انجام مشاوره و ارائه راهنمایی به واحدهای مختلف دانشگاه به منظورجلوگیری از اشتباهات که منجر به اختلافات حقوقی خواهند شد.
 • تدوین اساسنامه ها و آئین نامه های مورد نیاز.
 • همکاری و اقدام در زمینه تهیه و تنظیم آرشیو حقوقی و نگهداری به منظور جلوگیری از اشتباهاتی که منجر به اختلافات حقوقی خواهند شد.
 • تدوین اساسنامه ها و آئین نامه های مورد نیاز.
 • تفکیک عرایض و شکایات واصله از مراجع ذیربط و ارجاع آن به واحدها و یا کمیته های تخصصی.
 • تنظیم شکوائیه بر علیه اشخاص حقیقی و حقوقی متعرض حقوق دانشگاه در زمینه های مختلف.
 • انجام مکاتبات لازم با مراجع قضائی (اعم از دادگاه، نیروی انتظامی و...  )
 • انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق.