مسئول دفتر

نام و نام خانوادگی : ژاله کسمتی

مدرک تحصیلی : دیپلم 

سابقه : 27 سال

شرح وظایف : 

  • دریافت نامه ها و سایر مکاتبات رسیده به مدیریت  .  
  • تنظیم لیست متقاضیان ملاقات با مدیریت و تعیین ساعات ملاقات برای آنها.
  • تهیه و تنظیم گزارشات لازم . 
  • تهیه آمار پرونده های حقوقی و کیفری. 
  • پاسخگوئی به مراجعین و راهنمائی آنها .
  • پیگیری نامه های ارجاعی.
  • امور مربوط به رایانه مدیریت .
  • بایگانی پرونده ها واسناد. 
  • انجام سایر وظایف محوله با نظر مافوق.

تلفن داخلی : 2021-2020

تلفن مستقیم :  33331367 061