کارشناسان امور حقوقی

نام و نام خانوادگی :  قاسم پور عرب

سمت : کارشناس امور حقوقی

مدرک تحصیلی : کارشناسی حقوق قضایی  از دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

سابقه خدمت : 14 سال

تلفن مستقیم : 3331367

 داخلی: 2022

کارشناسان امور حقوقی

نام و نام خانوادگی :بهنام خسروی بختیاری

سمت : کارشناطس مسئول امور حقوقی

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس حقوق

سابقه : 

تلفن داخلی : 2024

تلفن مستقیم :