مدیر فعلی

نام‌ و نام‌خانوادگی : خلیل احمدی

مدرک تحصیلی : دکتری حقوق خصوصی حقوق تجارت، دانشگاه تهران

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی : ahmadi@yahoo.com

تلفن داخلی: 2020 و 2021  تلفن مستقیم: 33331367 (061)