دفترچه تلفن

ارتباط با ما

اهواز – ابتدای بلوار گلستان، دانشگاه شهید چمران، ساختمان مرکزی - طبقه همکف - اتاق      - مدیریت امور حقوقی

تلفن داخلی : 2020

تلفن و نمابر  : 06133331367

آدرس پست الکترونیکی : a.hoghoghi@gmail.com