درخواست تجدید نظر دوم

چنانچه افرادی که در مرحله تجدید نظر اول در هسته گزینش ؛ واجد شرایط استخدام تشخیص داده نشوند و قصد اعتراض داشته باشند تا 2 ماه از تاریخ ابلاغ رأی به آن ها، می توانند اعتراض خود را به هیأت مرکزی گزینش که مرجع رسیدگی به درخواست تجدید نظر دوم  است ، اعلام کنند.

تذکر:

هر یک از مراجع تجدیدنظر اول و دوم و همچنین دیوان عدالت اداری فقط یکبار می تواند نسبت به یک شکایت رسیدگی و اقدام به صدور رأی نمایند.(ماده 34 آئین نامه اجرایی قانون گزینش کشور)

موارد زیر مبنای شروع رسیدگی قرار خواهد گرفت:

- اعتراض کتبی شخص ذینفع (یا در صورت وجود نماینده قانونی وی) در مهلت مقرر قانونی در مراحل تجدید نظراول

- تشخیص و دستور هیأت عالی یا هیأت مرکزی

مراحل اقدام متقاضی:

الف- تکمیل فرم درخواست رسیدگی مرحله دوم ( دانلود فرم در سایت موجود است)

ب- ارائه درخواست ( به همراه مستندات) به صورت حضوری و توسط متقاضی به دبیرخانه هیأت مرکزی

ج- ارسال درخواست ( به همراه مستندات) از طریق پست به آدرس دبیرخانه هیأت مرکزی

د- تکمیل و ارائه فرم ( به همراه مستندات) به صورت حضوری به هسته گزینش که در آن صورت هسته گزینش پرونده متقاضی را نیز ضمیمه و به دبیرخانه هیأت مرکزی ارسال خواهد کرد.

اهم نکات ضروری در تکمیل فرم درخواست تجدید نظردوم:

1- نوشتن کامل مشخصات فردی نظیر: نام و نام خانوادگی، نام پدر و شماره شناسنامه و کد ملی و امضاء و درج تاریخ به صورت حروف

2- نشانی کامل و دقیق  محل کار ، سکونت و شماره تلفن تماس

3- نوشتن وضعیت استخدام خود

4- ضمیمه کردن آراء صادره قبلی( اعم ازبدوی-اولیه- و تجدید نظر)

5- نوشتن شرح درخواست و الصاق دلایل و مستندات به صورت کامل

در صورتیکه شکایت بعد از مهلت قانونی یا از سوی فردی غیر از داوطلب (به استثنای نماینده قانونی) امضاء شده باشد، هسته فارغ از رسیدگی بوده و مورد به نحو مقتضی و در اسرع وقت به شاکی اعلام خواهد شد.

جهت دریافت فرم خام درخواست تجدید نظردوم به قسمت فرم ها مراجعه فرمایید.