گزینش خواهران

نام و نام خانوادگی:       معصومه همایی

تحصیلات:                      کارشناس  

سمت:                            مسئول امور گزینش خواهران