آیین نامه های مرکز رشد

آیین نامه ها

اسناد
عنوان توضیح دانلود
آیین نامه خدمات مالی اعتباری واحدهای فناورمستقر در مرکز رشد دانلود (4,939.4k)
آیین نامه پذیرش شرکت های مشاوره ای دانشگاهی و موسسات تحقیقاتی در مرکز رشد دانلود (3,303.5k)
آیین نامه پذیرش در دوره رشد مقدماتی دانلود (2,470.2k)
آیین نامه پذیرش واحدهای فناوری خصوصی در مراکز رشد دانلود (2,470.2k)
آیین نامه استفاده از امکانات مرکز رشد و تعرفه خدمات قابل ارائه در آن دانلود (3,292.4k)
آیین نامه نحوه راه اندازی و فعالیت مراکز رشد واحدهای فناور دانلود (3,055.7k)