مدیر مرکز رشد : دکتر مهدی کرد زنگنه 

 مرتبه علمی : استادیار 

 دانشکده علوم 

 گروه فیزیک 

 پست الکترونیک: mkzangeneh@scu.ac.ir 

   رزومه علمی