مدیر مرکز رشد : دکتر حمید عبدل آبادی 

 مرتبه علمی : استادیار 

 دانشکده مهندسی آب و محیط زیست 

 گروه مهندسی محیط زیست

 پست الکترونیک: http://h.abdolabadi@scu.ac.ir

 

 رزومه علمی