کارمندان مرکز رشد

 

 

نام و نام خانوادگی  مسئولیت  شماره داخلی مرکز  شماره داخلی دانشگاه  شماره مستقیم  شماره فکس پست الکترونیکی
مهناز راسته  جذب و پذیرش  109 1736 33226751 33226756

Mahnazrasteh۱@yahoo.com

اسماعیل ممبینی  مسئول قراردادها  110 2349 33226751 33226756

esmaeilmombeyni@gmail.com

نرگس جانکی  مسئول دفتر  101 1732 33226751 33226756

Janaki.n@scu.ac.ir

 
راحیل زراسوندی  جذب و پذیرش  108 - 33226751 33226756

raha.bakhtiyari۶۶@gmail.com