اعضای هیات علمی

منوچهر فتحی مقدم

منوچهر فتحی مقدم

منوچهر فتحی مقدم    (EN Page)

استاد
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتطرح های بنیادی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
بهمن بهروزی فرد اثر دریچه های هدایت کننده و فاصله کارگذاری پروانه از دریچه روی راندمان توربین های جریانی کارشناسی ارشد 1399/06/30
بهمن بهروزی فرد اثر دریچه های هدایت کننده و فاصله کارگذاری پروانه از دریچه روی راندمان توربین های جریانی کارشناسی ارشد 1399/06/30
بهمن بهروزی فرد اثر دریچه های هدایت کننده و فاصله کارگذاری پروانه از دریچه روی راندمان توربین های جریانی کارشناسی ارشد 1399/06/30
بهمن بهروزی فرد اثر دریچه های هدایت کننده و فاصله کارگذاری پروانه از دریچه روی راندمان توربین های جریانی کارشناسی ارشد 1399/06/30
بهمن بهروزی فرد اثر دریچه های هدایت کننده و فاصله کارگذاری پروانه از دریچه روی راندمان توربین های جریانی کارشناسی ارشد 1399/06/30
بهمن بهروزی فرد اثر دریچه های هدایت کننده و فاصله کارگذاری پروانه از دریچه روی راندمان توربین های جریانی کارشناسی ارشد 1399/06/30
بهمن بهروزی فرد اثر دریچه های هدایت کننده و فاصله کارگذاری پروانه از دریچه روی راندمان توربین های جریانی کارشناسی ارشد 1399/06/30
مانی پورمندان اثر گرفتگی روی فشار جریان گذرا در انشعابات شبکه ها ی آبرسانی کارشناسی ارشد
مانی پورمندان اثر گرفتگی روی فشار جریان گذرا در انشعابات شبکه ها ی آبرسانی کارشناسی ارشد 1399/06/30
مانی پورمندان اثر گرفتگی روی فشار جریان گذرا در انشعابات شبکه ها ی آبرسانی کارشناسی ارشد 1399/06/30
مانی پورمندان اثر گرفتگی روی فشار جریان گذرا در انشعابات شبکه ها ی آبرسانی کارشناسی ارشد 1399/06/30
مانی پورمندان اثر گرفتگی روی فشار جریان گذرا در انشعابات شبکه ها ی آبرسانی کارشناسی ارشد 1399/06/30
مانی پورمندان اثر گرفتگی روی فشار جریان گذرا در انشعابات شبکه ها ی آبرسانی کارشناسی ارشد 1399/06/30
مانی پورمندان اثر گرفتگی روی فشار جریان گذرا در انشعابات شبکه ها ی آبرسانی کارشناسی ارشد 1399/06/30
مانی پورمندان اثر گرفتگی روی فشار جریان گذرا در انشعابات شبکه ها ی آبرسانی کارشناسی ارشد 1399/06/30
سمیرا سلمان زاده بررسی اثر تخلخل و قابلیت ارتجاع پوشش های گیاهی رودخانه ای در جذب مومنتم جریان آب دکتری
سمیرا سلمان زاده بررسی اثر تخلخل و قابلیت ارتجاع پوشش های گیاهی رودخانه ای در جذب مومنتم جریان آب دکتری
سمیرا سلمان زاده بررسی اثر تخلخل و قابلیت ارتجاع پوشش های گیاهی رودخانه ای در جذب مومنتم جریان آب دکتری
سمیرا سلمان زاده بررسی اثر تخلخل و قابلیت ارتجاع پوشش های گیاهی رودخانه ای در جذب مومنتم جریان آب دکتری
سمیرا سلمان زاده بررسی اثر تخلخل و قابلیت ارتجاع پوشش های گیاهی رودخانه ای در جذب مومنتم جریان آب دکتری
سمیرا سلمان زاده بررسی اثر تخلخل و قابلیت ارتجاع پوشش های گیاهی رودخانه ای در جذب مومنتم جریان آب دکتری
سمیرا سلمان زاده بررسی اثر تخلخل و قابلیت ارتجاع پوشش های گیاهی رودخانه ای در جذب مومنتم جریان آب دکتری
حیدر مشکوری اثر دریچه های هدایت کننده و عمق کارگذاری پروانه روی راندمان توربین های جریانی کارشناسی ارشد 1399/06/30
حیدر مشکوری اثر دریچه های هدایت کننده و عمق کارگذاری پروانه روی راندمان توربین های جریانی کارشناسی ارشد 1399/06/30
حیدر مشکوری اثر دریچه های هدایت کننده و عمق کارگذاری پروانه روی راندمان توربین های جریانی کارشناسی ارشد 1399/06/30
حیدر مشکوری اثر دریچه های هدایت کننده و عمق کارگذاری پروانه روی راندمان توربین های جریانی کارشناسی ارشد 1399/06/30
حیدر مشکوری اثر دریچه های هدایت کننده و عمق کارگذاری پروانه روی راندمان توربین های جریانی کارشناسی ارشد 1399/06/30
حیدر مشکوری اثر دریچه های هدایت کننده و عمق کارگذاری پروانه روی راندمان توربین های جریانی کارشناسی ارشد 1399/06/30
حیدر مشکوری اثر دریچه های هدایت کننده و عمق کارگذاری پروانه روی راندمان توربین های جریانی کارشناسی ارشد 1399/06/30
مژگان ابراهیمی اثر نسبت استغراق موانع بر میرایی امواج ساحلی کارشناسی ارشد 1398/06/26
نادر قلی ابراهیمی تخمین ضریب زبری پوشش گیاهی مستغرق در بستر رودخانه‌ها جهت کالیبراسیون مدل‌های ریاضی دکتری 1387/09/25
پریسا اذین فر اثر پروفیل سرعت و نسبت استغراق پوشش های بلند درختی بر میرایی امواج بلند ساحل دکتری 1399/08/27
علی آرمان تعیین تنش برشی کف و دیواره در کانال‌های مرکب با استفاده از روشهای اندازه حرکت و انرژی دکتری 1391/07/30
علی آرمان بررسی سرعت سقوط رسوبات چسبنده در غلظت‌های مختلف کارشناسی ارشد 1386/01/01
مصطفی ازادی بررسی تغییرات موج فشاری در جریان های میرای کاهنده کارشناسی ارشد 1392/06/25
پوریا اسیابان بررسی و کاربرد انتشار موج ضربه قوچ در محیط متخلخل (مطالعه موردی: گلوگاه مخازن موج‏گیر) دکتری 1397/07/02
اصغر اکبری مکان‌یابی نشت در خطوط لوله موازی با استفاده از جریان گذرا کارشناسی ارشد
فرهاد اکبرپور مطالعه آزمایشگاهی هیدرولیک جریان در روخانه های با شیب تند با المان های زبری درشت دانه غیر مستغرق (رژیم جریان LRS ) دکتری
زهرا اولین چهارسوقی فشار های دینامیکی ناشی از برخورد جت های دایره ای قائم در حالت مستغرق کارشناسی ارشد 1391/06/27
علیرضا بختیاری بررسی آزمایشگاهی پایداری دیوار ساحلی توده سنگی شکل پذیر تحت اثر امواج نامنظم دریا کارشناسی ارشد 1391/04/19
مهدی بهداروندی عسکر بررسی انتقال مومنتم بین کانال اصلی و کانال ساحلی در مقاطع مرکب دکتری 1391/04/05
رضا بهروزی راد کنترل پرش هیدرولیکی در حوضچه های آرامش با دیواره روزنه دار دکتری 1392/06/25
رضا بهروزی‌راد بررسی رفتار هیدرولیکی و مقایسه دینامیکی جریان در حوضچه‌های آرامش استاندارد تیپ2 و غیراستاندارد پاداد کارشناسی ارشد 1387/01/01
بهمن بهروزی فرد اثر دریچه های هدایت کننده و فاصله کارگذاری پروانه از دریچه روی راندمان توربین های جریانی کارشناسی ارشد 1399/06/30
مانی پورمندان اثر گرفتگی روی فشار جریان گذرا در انشعابات شبکه ها ی آبرسانی کارشناسی ارشد
مانی پورمندان اثر گرفتگی روی فشار جریان گذرا در انشعابات شبکه ها ی آبرسانی کارشناسی ارشد
مانی پورمندان اثر گرفتگی روی فشار جریان گذرا در انشعابات شبکه ها ی آبرسانی کارشناسی ارشد 1399/06/30
محمد تاج بخش بررسی تاثیر نوع مصالح بدنه سد زیرزمینی بر هیدرولیک جریان متخلخل توسط مدل فیزیکی دکتری 1395/04/20
حمید تائبی بررسی هیدرولیکی جریانهای میرا در لوله های تحت فشار موازی با استفاده از مدل فیزیکی دکتری 1391/12/21
حمید تائبی بررسی آستانه حرکت سنگ‌چین پایین دست حوضچه آرامش در تراز پایین تراز حوضچه وتخمین‌های پایاب متفاوت کارشناسی ارشد 1387/01/01
محمدسینا ترابی زاده شبیه سازی پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش دارای دیواره روزنه دار با استفاده از مدل Flow-3D کارشناسی ارشد 1395/06/29
محمد توکل صدرابادی شبیه سازی عددی جریان روگذر و میان گذر در سرریز های گابیونی کرامپ و لبه پهن با شیب های کناری کارشناسی ارشد 1395/06/31
اسماعیل ثابتی بررسی فشار های دینامیکی ناشی از برخورد جت خروجی از پرتابه جامی شکل با در نظر گرفتن عمق پایاب کارشناسی ارشد 1389/06/28
علیرضا ثابت ایمانی طراحی و ساخت سامانه اندازه گیری مشخصه های موج در کانالهای باز کارشناسی ارشد 1396/06/27
آرش جاعل استفاده از روشهای مومنتم و انرژی جهت بررسی اثر شیب جداره روی توزیع تنش های برشی در کانالها دکتری 1389/12/23
پروین چهارده چریکی قلی زاده تعیین انسداد در شبکه های آبرسانی با استفاده از تحلیل معکوس جریان گذرا در حوزه زمان دکتری
افشین حجازی موغاری هیدرولیک جریان در سرریزهای گابیونی لبه پهن کارشناسی ارشد 1394/11/06
حیدری ارجلو-سیاوش تعیین تنش برشی در کانالهای نیم سهموی (کانالت) با استفاده از روشهای ممنتم و انرژی دکتری 1396/07/03
حسن حسینی بررسی فشارهای دینامیکی وارد بر دیواره های جانبی مستغرق،ناشی از برخورد جت خروجی از پرتابه های جامی شکل کارشناسی ارشد 1390/03/31
صادق حقیقی پور بررسی هیدرولیکی جریانهای میرا در خطوط لوله سری با استفاده از مدل فیزیکی و عددی دکتری 1391/07/30
مهرداد خیرایی بررسی آزمایشگاهی هیدرولیک جریان سرریزهای کرامپ گابیونی کارشناسی ارشد 1394/06/21
محمد خواجه احمد عطاری بررسی هیدرولیک جریان در خورهای جزر و مدی با استفاده از مدل‌های ریاضی (مطالعه موردی خور ماهشهر) کارشناسی ارشد 1388/06/24
داودی-لیلا مدل سازی فیزیکی اثر کمربند سبز ساحلی در کاهش مومنتم امواج منفرد دکتری 1396/07/12
صادق دهدار بهبهانی بررسی هیدرولیک جریان روی سرریز سد بالارود با استفاده از مدل Flow-3D و مقایسه با مدل فیزیکی کارشناسی ارشد 1390/03/31
احمد دورقی رفتار هیدرودینامیکی آب بر روی سرریز اوجی سه دهانه و تعیین رابطه دبی-اشل و بهینه‌سازی دیواره‌های هدایت(مطالعه موردی سد بالارود) کارشناسی ارشد 1388/06/21
مهرداد دوست کام شبیه سازی عددی تفکیک جریان روگذر و میان گذر در سرریز های گابیونی لبه پهن و تاج شیب دار کارشناسی ارشد 1395/11/24
حمیدرضا ذاکر مقدم مدلسازی و مطالعه اثر مقیاس برای جریان آب در تندابها (مطالعه موردی سرریز بالارود) کارشناسی ارشد 1388/11/19
سمیه رحیمی بررسی ناهمگنی زبری کف و دیواره بر توزیع تنش برشی مرزی در کانال های ذوزنقه‌ای کارشناسی ارشد 1389/06/30
رحمانشاهی زهابی-مصطفی نشت یابی در خطوط لوله سری ویسکوالاستیک در حوزه زمان دکتری 1396/07/12
مجتبی زارعی اثر پوشش گیاهی بلند ساحلی در کاهش نیروی امواج ناشکسته کارشناسی ارشد 1395/06/31
ساره زرگر بررسی تغییرات موج فشاری در جریان های میرای افزاینده کارشناسی ارشد 1392/06/25
ابراهیم زلقی بررسی هیدرولیکی ضریب تخلیه جریان دریچه‌های قطاعی کارشناسی ارشد 1383/01/01
امین سالم نیا بررسی فشار های دینامیکی ناشی از برخورد جتهای فائم دایره ای در حالت آزاد در زوایای متفاوت کارشناسی ارشد 1391/04/19
سمیرا سلمان زاده بررسی اثر تخلخل و قابلیت ارتجاع پوشش های گیاهی رودخانه ای در جذب مومنتم جریان آب دکتری
شجاعی-نسرین هیدرولیک جریانهای کم عمق سطحی در نواحی پر شیب کوهستانی.. کارشناسی ارشد 1393/06/25
علی شریفی تخمین پارامترهای زبری برای پوشش‌های گیاهی بلند در بستر رودخانه‌ها کارشناسی ارشد 1384/01/01
حسین صمدی بروجنی شبیه‌سازی تهنشینی/تحکیم رسوبات چسبنده در مخازن سدهای بلند دکتری 1383/01/01
عادلی قلی-عاطفه بهینه سازی بهره برداری از مخازن سدها_بررسی موردی سد دز کارشناسی ارشد 1393/06/25
مسلم عارف پور بررسی هیدرو دینامیک جریان و منحنی تراژکتوری جت پایین دست در پرتابه جامی شکل (مطالعه موردی سد بالارود) کارشناسی ارشد 1388/06/21
محمد عامل صادقی بررسی روند رسوبگذاری در مخزن سد تنظیمی دز با استفاده از مدل ریاضی BRI-STARS کارشناسی ارشد 1381/01/01
ماهر عبیداوی فشار های دینامیکی ناشی از برخورد جتهای قائم دایره ای آزاد به سطوح زبر در زوایای مختلف کارشناسی ارشد 1392/04/17
علی فاضلی پور : شبیه سازی روند رسوبگذاری رودخانه دز حد فاصل سدهای مخزنی و تنظیمی دزفول در شرایط فلاشینگ سد دز با استفاده از مدل (MIKE 11). کارشناسی ارشد 1390/04/21
رامین قبادی بررسی آزمایشگاهی اثر هیدرولیکی شیب تاج سرریز های گابیونی لبه پهن کارشناسی ارشد 1394/06/22
فرهاد قربانی شرفشاده مدل‌بندی سیلاب‌های حوضه مارون به منظور تعیین دبی طراحی سازه‌های هیدرولیکی کارشناسی ارشد 1385/01/01
الهام قنبری عدیوی دینامیک شکست موجهای بلند در سواحل شیب دار با پوشش درختی دکتری 1393/04/15
سجاد کیانی هرچگانی نشت‏ یابی در شبکه‌های آبرسانی ویسکوالاستیک با استفاده از تحلیل معکوس جریان گذرا دکتری 1397/07/02
جلیل کرمان نژاد اثر زاویه برخورد بر فشارهای دینامیکی ناشی از برخورد جت خروجی از پرتاب کننده جامی کارشناسی ارشد 1389/06/28
عبدالامیر کرناسی ارزیابی نرم‌افزار Hammer برای جریان گذرا در شبکه‌های آبرسانی با کمک اطلاعات آزمایشگاهی کارشناسی ارشد
علیرضا کمائی رستمی بررسی تغییر شکل شوت بلوک و عمق آب پایین دست روی پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش کارشناسی ارشد 1388/06/24
کامران گمارپور بررسی، ارزیابی راندمان ایستگاه‌های پمپاژ تحت بهره‌برداری زارعین محلی و شرکت‌های کشت و صنعت (در منطقه شمال اهواز) کارشناسی ارشد 1382/01/01
احسان گودرزی اثر قطر پروانه و عمق کارگذاری در راندمان توربین های جریانی کارشناسی ارشد 1397/12/06
بابک لشکرآرا تعیین تنش برشی در کانال‌های مستطیلی با استفاده از روش‌های ممنتم و انرژی دکتری 1388/10/26
فائزه لطفیان بررسی آزمایشگاهی و صحرایی افزایش ارتفاع سد اکباتان بر پارامترهای هیدرولیکی دبی غالبو رسوب مخزن کارشناسی ارشد 1391/06/27
کامران محمدی تحلیل جریان گذرا به منظور نشت یابی در خطوط لوله دکتری 1394/10/15
مهرزاد مرادی مدلسازی فیزیکی اثر شیب بالادست و پایین دست سرریزهای گابیونی لبه پهن برضریب آبگذری کارشناسی ارشد 1394/11/06
مصطفی میرزایی جشنی عملکرد الگوریتم بیان ژن در ارائه روابط تشخیص مشخصات نشت در خطوط لوله انتقال با استفاده از مشخصات جریان گذرا کارشناسی ارشد 1396/07/02
حیدر مشکوری اثر دریچه های هدایت کننده و عمق کارگذاری پروانه روی راندمان توربین های جریانی کارشناسی ارشد 1399/06/30
علی معتمدی نژاد اثر پوشش گیاهی بلند ساحلی در کاهش نیروی امواج نیمه شکسته کارشناسی ارشد 1395/06/31
مهدی مهری شبیه‌سازی رفتار هیدرولیکی جریان روی سرریز سد بالا رود با مقیاس کوچک کارشناسی ارشد 1385/11/02
سیدعباس موسوی بررسی اثر تراکم و آرایش کارگزاری پروانه توربین ها ی جریانی روی راندمان تولید انرژی برقابی کارشناسی ارشد 1397/07/03
فریدالدین هدایی بررسی فشار های دینامیکی ناشی از برخورد جت های قائم دایره ای در بستر زبر مستغرق کارشناسی ارشد 1392/03/20
پست الکترونیکی: