اعضای هیات علمی

محمود فرخیان

محمود فرخیان

محمود فرخیان    (EN Page)

مربی
پست الکترونیکی: 
  • کارشناسی نرم افزار، دانشگاه صنعتی اصفهان، 1382.
  • کارشناسی ارشد نرم افزار، دانشگاه صنعتی شریف، 1384
  • زمینه های تحقیقاتی
    • مدلسازی و درستی یابی نرم افزار
    • پردازش زبانهای طبیعی
  • مقالات و کتب

مقالاتمقالات (از کنفرانس)