اعضای هیات علمی

علی حسین حسین زاده

علی حسین حسین زاده

علی حسین حسین زاده    (EN Page)

استاد
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)طرح های بنیادی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
سمیه ابراهیمی نژاد بررسی موانع و چالش های ارتقای شغلی زنان به سطوح مدیریتی( مورد مطالعه کارکنان دانشگاه شهید چمران و جندی شاپور اهواز ) کارشناسی ارشد 1401/07/19
ذوالفقار احمدی اوندی مطالعه مردم نگارانه ی تغییرات سبک زندگی در گذار از زندگی عشایری به شهری(مورد مطالعه: شهر ایذه)‏ دکتری 1402/06/28
مرضیه افلاطونی بررسی تاثیر عوامل اجتماعی- اقتصادی بر احساس نشاط اجتماعی در میان زنان سرپرست خانوار (مورد مطالعه زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی اهواز) کارشناسی ارشد 1401/11/25
مهران بندری مطالعه جامعه شناختی چالش های توسعه شرکت های دانش بنیان استان خوزستان: ارائه یک نظریه داده بنیاد دکتری
یونس بودات تحلیل پدیدارشناختی تجربه‌ی تعارض در میدان آموزش/ مدرسه؛ مورد مطالعه: دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوم شهر دزفول دکتری
سیدرسول پورموسوی بررسی جامعه شناختی تأثیر حمایت اجتماعی بر موفقیت تحصیلی دانش آموزان (مطالعه موردی دانش آموزان دوره ی دوم متوسطه شهر شوش) کارشناسی ارشد
علی زکی زاد مطالعه عوامل اجتماعی موثر برگرایش به خشونت در زندانیان (مورد مطالعه: زندان مرکزی ایلام) دکتری
زهرا سواری بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر مسئولیت پذیری اجتماعی کارکنان شرکت پتروشیمی فجر انرژی خلیج فارس کارشناسی ارشد 1401/11/25
ارمین ابدالی دهدزی بررسی جامعه شناختیِ تأثیر کیفیت زندگی بر احساس نشاط اجتماعی (مورد مطالعه: شهروندان شهرستان ایذه) کارشناسی ارشد
طاهره احمدی پور بررسی عوامل اجتماعی - اقتصادی موثر بر کیفیت زندگی افراد (مورد مطالعه: شهر اهواز) کارشناسی ارشد 1389/11/04
مرتضی اسماعیلی بررسی عوامل اجتماعی- اقتصادی موثر برحاشیه‌نشینی در شهر بهبهان کارشناسی ارشد 1387/01/01
محمدرضا اصلانی مطلق عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر انتخاب گروههای مرجع در بین دانش آموزان متوسطه دوم (مورد مطالعاتی شهرستان لردگان) کارشناسی ارشد 1399/11/29
سودابه افشار : بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر توسعه صنعت گردشگری از دیدگاه گردشگران داخلی ( مورد مطالعه شهرستان های شمالی استان خوزستان ) کارشناسی ارشد 1394/11/03
رحمان ال بوطرفی بررسی عوامل اجتماعی ، فرهنگی موثر بر گرایش به رفتارهای پرخاشگرانه در ورزشگاه های شهر اهواز کارشناسی ارشد 1399/06/23
محمد امیری پارسایی عوامل اقتصادی- اجتماعی مؤثر بر شکل‌گیری قشربندی اجتماعی در اهواز کارشناسی ارشد 1392/11/20
امیری نژاد-حسین بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر قتل های ناموسی در استان خوزستان کارشناسی ارشد 1393/06/22
بابادی-اعظم بررسی تأثیر شبکه های اجتماعی بر عملکرد تحصیلی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز) کارشناسی ارشد 1394/06/29
حسین تامرادی بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر نزاع جمعی( مطالعه موردی: نزاع دوطایفه محمد موسی و محمدی شهرستان باغملک) کارشناسی ارشد 1397/12/07
منوچهر حاتمی تاثیر پذیری نظام ارزشی دانش آموزان از خانواده و مدرسه کارشناسی ارشد
علی حاتمی- بررسی عوامل اجتماعی – فرهنگی موثر بر مزاحمت های خیابانی علیه زنان کارشناسی ارشد 1393/06/30
حسینی-سیدحسین بررسی عوامل اجتماعی-فرهنگی مؤثر بر گرایش به رفتارهای پرخطر؛ مورد مطالعه: دانش;آموزان پسر دوره راهنمایی شهر اهواز کارشناسی ارشد 1393/06/30
عبدالامام حمادی بررسی رابطه میزان و نحوه استفاده از اینترنت و ماهواره با هویت قومی مورد مطالعه: دانش آموزان متوسطه شهرستان دشت آزادگان کارشناسی ارشد 1395/06/27
عبدالامیر حمیداوی مطالعه تطبیقی میزان دینداری بین دو نسل فرزندان و والدین در شهرستان باوی کارشناسی ارشد 1400/11/28
امل خمیسی مطالعه جامعه شناختی میزان گرایش به ارتکاب جرم در بین جوانان شهر اهواز و عوامل مرتبط با آن (مورد مطالعه جوانان 18 تا 29 سال شهر اهواز) کارشناسی ارشد 1399/11/19
سمیرا دالوند بررسی عوامل اجتماعی- فرهنگی مؤثر بر توانمندسازی زنان از دیدگاه زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیتة امداد شهرستان خرم آباد کارشناسی ارشد 1394/10/27
راست بالا-فاطمه : تاثیر گرایش های دینی بر کاهش گرایش به آسیب های اجتماعی در بین جوانان شهر دهدشت (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه پیام نور دهدشت) کارشناسی ارشد 1394/03/31
رزم آرا-امیر بررسی علل اجتماعی و فرهنگی موثر بر بیگانگی اجتماعی جوانان (مورد مطالعه: جوانان 18- 25 ساله شهر اهواز) کارشناسی ارشد
عبدالرحیم رضاییان برسی عوامل اجتماعی ـ اقتصادی مؤثر بر رفتار هنجارمند ( مورد مطالعه: دانش آموزان پسر دبیرستانی شهرستان نور آباد ممسنی ) کارشناسی ارشد 1393/10/20
باران زارعی بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر احساس نابرابری اجتماعی ، مورد مطالعه : دانش آموزان متوسطه دوم ناحیه ۲ شهر اهواز کارشناسی ارشد 1403/02/30
بهزاد زارعی بررسی نقش عوامل اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی موثر بر قانون گریزی کارشناسی ارشد 1388/06/22
زبیدی-جلیل بررسی عوامل مؤثر بر بروز وندالیسم (خرابکاری) در کلانشهراهواز(مطالعه موردی: دانش آموزان پسر دوره متوسطه ساکن در شهر اهواز) کارشناسی ارشد 1393/07/25
فاطمه سرخیلی بررسی عوامل اجتماعی موثر بر آسیب دیدگی زنان(مطالعه موردی: زنان تحت پوشش بهزیستی اهواز ) کارشناسی ارشد
احمدرضا سعیدزاده بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر توسعه اجتماعی آبادان پس از پایان جنگ کارشناسی ارشد 1394/06/27
محمد شجراوی بررسی تاثیر ماهواره بر هویت اجتماعی ، ملی و مذهبی نوجوانان ( مورد مطالعه : دانش آموزان مقطع متوسطه شهر اهواز) کارشناسی ارشد 1392/11/30
فاطمه شکراله زاده بررسی رابطه جهانی¬شدن و توانمند¬سازی زنان مطالعه¬ی موردی دانشجویان دختر دانشگاه¬های اهواز. کارشناسی ارشد 1389/04/01
حیدر صویلاتی زاده بررسی عوامل اجتماعی- فرهنگی مؤثر بر گرایش به پرخاشگری خشونت ونزاع (مورد مطالعه:شهروندان 18 تا 60 سال شهر شادگان) کارشناسی ارشد 1398/06/24
ظهیری-عبدالعلی بررسی نقش معلم در برنامه درسی پنهان (مورد مطالعه:آموزگاران شهرستان رامشیر) کارشناسی ارشد 1393/10/20
حمید عابدزاده بررسی عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی شهروندان، جامعه شهری شهر ایلام کارشناسی ارشد 1386/01/01
مائده عبیاوی مهلهلی بررسی عوامل اجتماعی-فرهنگی مؤثربرگرایش دانشجویان به مهاجرت از کشور(مورد مطالعه: دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز) کارشناسی ارشد 1399/11/29
حسین علمداری بررسی عوامل موثر به شکل گیری سرمایه اجتماعی در میان دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز کارشناسی ارشد 1388/06/23
سیده منا فاضلی پور بررسی عوامل اجتماعی-فرهنگی مؤثر براخلاق کار (مورد مطالعه کارمندان دانشگاه شهید چمران اهواز) کارشناسی ارشد 1395/06/28
فاطمی-نقیب بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر آگاهی از حقوق شهروندی ( مورد مطالعه : شهروندان 15 سال و بالاتر شهر اهواز ) کارشناسی ارشد
مریم فرهادی بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر وجدان کاری(مورد مطالعه:کارکنان دانشگاه آزاد شهرستان مسجدسلیمان) کارشناسی ارشد 1395/11/10
داریوش قاسمی بررسی عوامل مؤثر برمیزان و نوع مصرف موسیقی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز کارشناسی ارشد 1389/06/31
انسیه السادات قاضی نژادیان شوشتر بررسی عوامل اجتماعی - فرهنگی موثر بر تنبلی اجتماعی (مورد مطالعه شهروندان18-64 سال شهر اهواز) کارشناسی ارشد
زینب محمودی قلعه بررسی کنش های فرد گرایانه و عوامل موثر بر آن کارشناسی ارشد 1391/12/22
کمال مرادیان بررسی تأثیر رسانه های جمعی بر گرایش سیاسی دانشجویان(مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز) کارشناسی ارشد 1394/11/03
مطیع اله-لطف اله بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر ترس از جرم دربین زنان (با تاکید بر فضاهای شهر اهواز) کارشناسی ارشد 1393/06/28
ملایی-علی اصغر بررسی جامعه شناختی ارتباط بین فضای شهری و جرم در شهر اهواز کارشناسی ارشد 1393/06/29
سارا موسوی مقدم بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر تاب آوری اجتماعی (مورد مطالعه سرپرست خانوار ، شهر رامهرمز) کارشناسی ارشد 1400/11/24
جابر مولایی واکاوی فرآیند تغییرات ساختار خانواده پس از انقلاب اسلامی 1357 در شهر دره شهر دکتری 1400/10/15
هدیه مولایی بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر تعهدسازمانی کارشناسی ارشد 1391/04/12
فریدون نجفی شبانکاره آسیب شناسی بازی های رایانه ای : (بازنمایی اسلام و مسلمانان در این بازی ها ) کارشناسی ارشد
صبا ندری بررسی عوامل فرهنگی واجتماعی موثر بر جامعه پذیری (مورد مطالعه: دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر اهواز) کارشناسی ارشد 1395/06/28
نوری-محمدتقی بررسی برخی عوامل اقتصادی اجتماعی مؤثر بر گرایش به سرقت جزئی از اموال عمومی (کج دستی) (مورد مطالعه کارگران حوزه خدمات شهری شهرداری اهواز ) کارشناسی ارشد 1394/10/27
حبیب اله هاشمی فر بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی وفرهنگی بررفتار محیط زیستی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز کارشناسی ارشد 1397/11/28
پست الکترونیکی: