آشنایی با سامانه امور اداری دانشگاه شهید چمران

نخستین دوره توانمندسازی اساتید 

آشنایی با سامانه امور اداری دانشگاه شهید چمران

ارزیابی آموزشی و آزمون سازی مجازی

نخستین دوره توانمندسازی اساتید 

ارزیابی آموزشی و آزمون سازی مجازی

اخلاق حرفه ای، رابطه استاد دانشجو در محیط دانشگاهی

نخستین دوره توانمندسازی اساتید 

اخلاق حرفه ای، رابطه استاد دانشجو در محیط دانشگاهی

روانشناسی یادگیری و آموزش

نخستین دوره توانمندسازی اساتید

روانشناسی یادگیری و آموزش

روش تدریس بزرگسالان

نخستین دوره توانمندسازی اساتید 

روش تدریس بزرگسالان

آموزش مجازی و تولید محتوا

نخستین دوره توانمند سازی اساتید

دوره آموزش مجازی و تولید محتوا