آموزش اساتید

آموزش اساتید

اسناد
عنوان توضیح دانلود
11.جابجایی محتوای ضبط شده کلاس آنلاین دانلود (18,983.0k)
10. جابجایی محتوای دروس و پشتیبان گیری دانلود (35,179.0k)
شیوه ساخت سوالات تشریحی دانلود (33,138.9k)
شیوه ساخت سوالات چندگزینه ای دانلود (55,471.6k)
شیوه ایجاد آزمون و تنظیم بخش های مهم آزمون دانلود (72,955.1k)
حضور و غیاب دانشجو دانلود (29,384.2k)
جابجایی محتوای دروس دانلود (24,225.2k)
تکلیف و بررسی و نمره دهی دانلود (31,560.6k)
ایجاد و برگزاری کلاس آنلاین در ادوبی کانکت دانلود (69,994.5k)
ایجاد جلسات و ارسال محتوای آموزش دانلود (21,023.8k)
آشنایی با محیط سامانه دانلود (36,819.5k)