کمیته تخصصی ارزیابی معاونت دانشجویی

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

مدرک و رشته تحصیلی

1

دکتر علیرضا قدردان مشهدی       

عضوکمیته

دکتری دامپزشکی

2

دکتر بابک محمدیان

رییس کمیته

دکتری دامپزشکی

3

عزیز ساکی

عضو و نماینده نظارت وارزیابی       

کارشناسی ارشد اقتصاد         

4

حسن شهبازی

عضوکمیته

لیسانس مهندسی مکانیک

5

هاجر شاخی

دبیرو عضو کمیته

لیسانس فناوری اطلاعات