کارکنان بازنشسته

 

پرسنل شرکتی           

پرسنل رسمی

ردیف      

نام و نام خانوادگی

ردیف        

نام و نام خانوادگی

1

سالم چلداوی

9

رسول صنیعی            

2

موسی سمومی

10

احمد رسولی نژاد

3

عبدالصاحب عفراوی

11

ابراهیم نیگ تاج

4

محمد مشعلی

5

ناهی شالیپور

12

محمود محبی فر

6

محمد حمدانی

13

بنول معینی زاده

7

طیبه صمدی فروشانی

14

بیژن رضائیان

8

مینا لطفعلی

15

زهرا اسلامی

  جمیله یاوری