معاون دانشجویی فعلی

 

نام و نام خانوادگی

علیرضا قدردان مشهدی

وضعیت استخدامی

رسمی قطعی

تحصیلات

دکتری تخصصی بیماری های داخلی دام های بزرگ - استاد   

مسئولیت های اجرایی:

1. معاون آموزشی دانشکده
2. مدیر امور پژوهشی دانشگاه
3. رئیس پردیس دانشگاه

مقالات پژوهشی داخلی

108

مقالات پژوهشی خارجی           

25

کنگره ها ی داخلی

 

کنگره های خارجی

 

آدرس

دانشگاه شهیدچمران اهواز - معاونت دانشجویی

تلفن

06133330085  

فاکس  06133364380

آدرس پست الکترونیکی

a. ghadrdan.scu.ac.ir