معاونین پیشین دانشجویی

ردیف     

نام و نام خانوادگی                                  

سال خدمت              

مشخصات تحصیلی- محل خدمت

1

دکترطلعت بساری

50-49

 

2

دکتر بهمن اهوازی

53-51

 

4

دکترطلعت بساری

53 الی 55

 

5

دکتر حسین مکی

57-56

 

6

مرحوم پرویز ریاحی منش

59-58

بصورت شورایی بوده

7

مرحوم دکتر صدرقدرقدر

61-60

 

10

مهندس سید محمود مرعشی شوشتری

61 الی 62

 

9

دکتر عبدالکریم منصوری

62 الی 64

 

12

محمد کیانوش راد ( کربلایی )

23/05/65

07/09/67

لیسانس علوم سیاسی

13

منصورزراء نژاد

07/09/72

31/01/73

فوق لیسانس علوم اقتصادبهره وری نیروی انسانی

14

دکترخسرونشان

31/01/73

13/10/73

استاد یار گروه فقه ومبانی حقوق اسلامی- دانشکده الهیات

15

هادی بصیرزاده

14/10/73

19/10/76

فوق لیسانس ریاضی

16

دکترمحمد کیا نوش راد( کربلایی )

20/10/76

09/12/78

استادیار بازنشسته گروه علوم سیاسی

17

علی حسین حسین زاده

9/12/78

24/05/80

فوق لیسانس علوم اجتماعی جامعه شناسی- دانشکده اقتصاد

18

دکتر مهنازکسمتی

24/05/80

18/12/80

استادیار گروه زیست شناسی – فیزیولوژی انسانی

19

دکتر منصور زراء نژاد

01/01/81

29/01/82

استادیار گروه علوم اقتصادبهره وری نیروی انسانی

20

دکترسید عطااله سیادت

29/11/82

06/09/84

استادیارگروه زراعت – دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز

21

دکتررضادوست

06/09/84

21/05/85

استادیارگروه علوم اجتماعی - جامعه شناسی

22

دکتر هادی بصیرزاده

21/05/85

30/10/87

استادیار گروه ریاضی

23

دکترمجتبی مقبل الحسین

12/11/87

01/08/89

استادیارگروه فیزیک انتشارالکترونی فلزات

24

دکترعبدالمیرمعزی

23/06/89

01/08/89

استادیار گروه خاک شناسی- دانشکده کشاورزی

25

دکتر محمد راضی جلالی

29/06/89

24/07/91

دانشیار گروه علوم درمانگاهی – کلینیکال پاتولوژ ی

26

دکتر عبا س چرچی

24/07/91

16/1/93

استادیار گروه زمین شناسی تکنوتیک

27

دکتر محمدرضا علم

 

استاد گروه تاریخ

28

دکتر عبدالرحیم هوشمند

20/6/96

28/1/97

دانشیار علوم آب