بستن

دبیرخانه کمیته انضباطی

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

شماره تماس

سید سعید موسوی         

دبیربدوی کمیته انضباطی       

کارشناسی ارشد       

علوم قرآن وحدیث     

۵۴۰۳

 

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

شماره تماس

طیبه عباسی

متصدی امور کمیته انضباطی

لیسانس

مدیریت بازرگانی

۵۴۰۳

عزت ا.. بهرامی

پیگیری های مربوطه

دیپلم

علوم انسانی

۵۴۰۳

 

1.بررسی کلیه گزارشات واصله علیه دانشجویان و صدور احکام تنبیهی و اخذ تعهد از افراد خاطی
2. جواب کلیه استعلامات دانشجویان
3. ابلاغ مقررات انضباطی به واحدها (آموزش ) و افراد در صورت لزوم