کارکنان دبیرخانه شورای بررسی موارد خاص

 

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

شماره تماس       

سید داود موسوی نسب      

 مسئول دبیرخانه شورای بررسی موارد خاص          

 کارشناسی ارشد           

ادبیات عرب         

5431