بستن

دبیرخانه

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

     

شماره تماس

زینب صابری نسب

مسئول دبیرخانه

 دیپلم

     

۵۴۰۴

 

نگار مهدی پور

متصدی دبیرخانه- مسئول پورتال-متصدی حضور و غیاب و مرخصی پرسنل ( رسمی - پیمانی - قراردادی و شرکتی )حجمی - پردیس))-مسئول دبیرخانه دانشگاه های منطقه ۱۰ - مسئول دبیرخانه کمیته اجرایی شورای صنفی دانشجویان

لیسانس

     

۵۴۰۴

هاجر شاخی

متصدی دبیرخانه- مسئول پورتال رابط اتوماسیون اداری- رابط خبری عضو کمیسیون شورای تاسیس و اداره خوابگاه های دانشجویی غیر دولتی استان- کارشناس نظارت و ارزیابی- رابط آماری

لیسانس

     

۵۴۰۴

حسین جنادله

نامه رسان

دیپلم

     

۵۴۰۴

 

1. دریافت، ثبت و توزیع مکاتبات