دفترچه تلفن معاونت دانشجویی

ارتباط با ما

آدرس: اهواز- بلوار گلستان- روبروی حوزه نظام وظیفه قدیم- معاونت دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز 

تلفن داخلی: 5400-5401

تلفن مستقیم: 061-33330085                       

دورنگار: 061-33364380

کد پستی: 61357-83151    صندوق پستی: 149